Základná škola, Školská 389, Sačurov
© Monika Jakubková 2011

Opakovanie priamej a nepriamej úmernosti, pomeru a mierky mapy

Úlohu si pozorne prečítaj a vypočítaj ju